Правила и условия

Член 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛEН РЕГЛАМЕНТ НА КАМПАНИЯТА

Промоционалната кампания „5 години гаранция от Tesla за телевизори TESLA” се организира от Спинакер Дистрибуция ООД, ЕИК 204741447, със седалище адрес: бул. Александър Стамболийски 84. Етаж 3, офис 10, 1303 София, община Възраждане, България (наричан по-долу „Организатор“).

Кампанията ще се проведе в съответствие със законовите разпоредби, както и с разпоредбите на този регламент („Регламент“), задължителни за всички участници.

Правилата на промоцията ще бъдат публикувани по време на промоцията на следния URL адрес: https://www.teslagiveaways.com/bg/3-2-tv/
Организаторът си запазва правото да променя/допълва и/или променя Правилата, както и правото да спре и/или прекрати кампанията, при условие че участниците бъдат уведомени предварително за всяко изменение/изпълнение на някоя от нейните разпоредби и чрез съставяне на допълнителен акт към настоящия регламент. Всички промени ще влязат в сила едва, след като бъдат публикувани на следния URL адрес: https://www.teslagiveaways.com/bg/3-2-tv/. Промените ще бъдат публикувани най-малко 24 часа преди влизането им в сила.

 

Член 2. СРОК НА КАМПАНИЯТА

Кампанията ще започне на 01.10.2023. и ще приключи на 31.12.2023. Денят на кампанията ще започне в 00:00:00 и ще приключи в 23:59:59 (включително).

Организаторът си запазва правото да удължи периода на Кампанията по време на нейното изпълнение, но не и преди да съобщи този факт публично, като публикува информация за това на URL адреса: https://www.teslagiveaways.com/bg, най-малко 24 часа преди влизането в сила.

 

Член 3. ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОПЪЛНТЕЛНАТА ГАРАНЦИЯ

Клиентите, закупили телевизор с марка Teslaв периода на кампанията, споменат в член 2, могат да ги запишат за участие в рамките на не повече от 30 календарни дни от датата на покупка .

 

Член 4. ТЕРИТОРИЯ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията се провежда на национално ниво, на българска територия, в партньорските магазини – физически и онлайн, които продават телевизори Tesla, закупени от Спинакер Дистрибуция ЕООД.

Единствено телевизорите с марка Tesla участват в тази кампания. Пълният списък с продукти можете да намерите в член 7 от наредбата.

 

Член 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Кампанията е адресирана до всички физически лица, навършили 18 години до 01.10.2023. г. Тези лица ще бъдат наричани по-долу „участници“.

За да участват в кампанията „5-годишна гаранция от Tesla за телевизори TESLA“, участниците са длъжни да спазват условията, определени в Правилата за кампанията (наричани „Правила“). Въвеждайки необходимите данни за участие в кампанията, участниците потвърждават и приемат Правилата в тяхната цялост, без възражения.

 

Член 6. УСЛОВИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ГАРАНЦИЯ

За да може клиентът да се възползва от допълнителната гаранция, той/тя трябва:
а) да отговаря на условията, предвидени в чл. 5.;
б) да е закупило по време на срока на кампанията, споменат в чл. 2, поне един телевизор Tesla от списъка на участващите продукти, описани в чл. 7.;
в) да се регистрира в периода, посочен в чл. 3, като се използва методът на регистрация, описан в чл. 8 и предостави следните лични данни и идентификационни данни за продукта:
– първо име,
– фамилия,
– телефонен номер,
– имейл,
– сканирана касова бележка, като доказателство за покупка,
– сериен номер и модел на телевизора.
Участникът няма да се възползва от допълнителната гаранция, ако:
а) закупи телевизор Tesla, който не е в списъка на съществуващите продукти по чл. 7.
б) закупи телевизор Tesla извън периода на кампанията, споменат в чл. 2.
в) закупи телевизор Tesla и не го регистрира в кампанията през периода, посочен в чл.3.
г) предоставените данни не са в съответствие с чл. 6 пт. ° c).

 

Член 7. СПИСЪК НА ПРОДУКТИТЕ, УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА

Следните модели, ще бъдат част от тази кампания:
32E320BH
32E325BH
32E625BHS
32E635BHS
32M325BH
32M325BHS
32S635SHS
40E320BF
40E325BF
40E620BFS
40E635BFS
40S635SFS
43E325BF
43E625BUS
43E635BFS
43M325BFS
43S635SFS
50E625BUS
50E635SUS
50S635BUS
55E625BUS
55M325BUS
55S635BUS
65E625BUS
65E635SUS
65S635BUS

 

Член 8. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

По време на срока на кампанията, споменат в чл. 2, телевизорите Tesla, участващи в кампанията, ще се възползват от 5-годишна гаранция (2-годишна стандартна гаранция + 3-годишна удължена гаранция). Допълнителната гаранция ще бъде валидна при условие, че е активирана по време на периода на активиране, споменат в чл. 3. За да активирате и регистрирате удължената гаранция, трябва да предоставите следната информация (първо име, фамилия, телефонен номер, имейл, сканирана касова бележка като доказателство за покупка, сериен номер и категория/модел на телевизора ), като попълните онлайн формата, достъпна на: https://www.teslagiveaways.com/bg/3-2-tv/

Неуспешно активиране на допълнителната гаранция преди последния ден от срока за това, споменато в чл. 3, води до загубата на тази възможност и в този случай остава валидна само стандартната 3-годишна гаранция. Всички условия, свързани с 2-годишната гаранция, както и спазването на инструкциите за употреба в ръководството за употреба на продукта, остават валидни в случай на удължена гаранция. Допълнителната гаранция е валидна само след регистрация въз основа на фактура за покупка и гаранционен сертификат. За да се възползва от допълнителната гаранционна оферта, купувачът трябва да запази гаранционния сертификат и документа за покупка на продукта (разписка) в оригинал през цялата 5-годишна гаранция (2-годишна стандартна гаранция + 3 години удължена гаранция), за да послужи като доказателство за покупка през периода на промоция. Допълнителната гаранция се предоставя в съответствие с условията, посочени в гаранционния сертификат на продукта, вписан в кампанията.

Всяко възможно обжалване може да бъде формулирано писмено от участника и подадено лично или изпратено по пощата в рамките на максимум 5 календарни дни от датата на приключване на кампанията до Организатора. Обжалването ще бъде решено в рамките на максимум 30 дни от получаването му. Ако жалбоподателят е недоволен от решението, ще бъде направен опит за разрешаване на жалбата по приятелски начин, а ако това не е възможно, споровете ще се решават от компетентните български съдилища съгласно настоящия регламент.

 

Член 9. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Организаторът си запазва правото да спре по всяко време правата и облагите на Участника, ако се установи, че последният не е изпълнил и / или не е спазил условията, предвидени в настоящите Правила, без Организаторът да дължи обезщетение.

Организаторът има право да дисквалифицира всеки участник, който не спазва правилата на Кампанията или по отношение на когото има доказателства за неправомерно поведение или саботаж от всякакъв вид срещу Кампанията.

Участниците също така се задължават да предоставят на Организатора всички необходими данни за контакт, необходими за активиране на допълнителната гаранция.
Организаторът не носи отговорност по никакъв начин за преки или косвени щети, произтичащи от участие в Кампанията, освен ако те се дължат на актове на груба небрежност или умишлени действия, за които Организаторът е отговорен.

 

Член 10 ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Spinnaker Distribution Ltd. показва, че обработва личните данни на своите клиенти в съответствие с разпоредбите на Регламент на ЕС №. 679/2016 отнасящо се за защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни.

Организаторът се задължава да предприеме, на свой риск, всички предпазни мерки за гарантиране на сигурността и предотвратяването на всяко унищожаване, загуба, промяна, разкриване, придобиване или незаконен или неправомерен достъп до личните данни на своите клиенти, участници в кампанията и на потребителите на сайта си. Ако обаче предоставените лични данни са достъпни или получени от неоторизирано лице или има нарушение на сигурността на личните данни, Организаторът ще предприеме всички законови мерки и ще уведоми в рамките на 72 часа, след като е узнал за този инцидент, Комисията за защита на личните данни.

Подробна информация за начина, по който Организаторът Спинакер Дистрибуция ЕООД обработва данните на своите клиенти се публикува в „Политика за поверителност“, публикувана на този сайт, до която можете да получите достъп на следния линк: ttps: //www.teslagiveaways.com/бг/декларация за поверителност.

 

Член 11. Спорове

В случай на спорове между Организатора и участващите участници, той се задължава да положи всички усилия за разрешаване по приятелски начин на възникнали различия във връзка с провеждането на Кампанията. Ако не е възможно да се постигне взаимоизгодно решение, различията от какъвто и да е вид ще бъдат уредени приятелски. Ако не е възможно споровете да бъдат уредени по приятелски начин, страните ще еотнесат спора към компетентните съдилища на р.България..

 

Член 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Организаторът ще предприеме всички необходими мерки за провеждането на Кампанията според законовите и обичайни условия, както са представени, но не поема отговорност за недоволство или оплаквания на участници, които не адресират нарушенията според действащата нормативна уредба.